Услови на употреба

Предмет и обем

   Овие Услови на употреба ja регулираат употребата, содржината, користењето и пристапот до веб страната, www.my-eurofaces.com управувана од Eurofaces, (во натамошниот текст од “Eurofaces”, “ние” или “нас”).

   Секое лице што има пристап до веб-страната („Вие“) со ова ги прифаќа овие Услови за користење, кои стапуваат на сила во моментот кога ќе ја користи оваа страна. Во исто време, тоа лице се обврзува да ги почитува овие Услови за користење. Може во меѓувреме да има промени. Вашата употреба на оваа веб страна се регулира според тековните Услови за користење на датумот на кој ја користите веб страната. Ве молиме, читајте ги овие Услови за користење редовно, за да бидете сигурни дека се согласувате со нив. Ако не се согласувате со нив, ве молиме, бидете сигурни дека ќе се воздржите од користење на веб страната.

   Дополнителните содржини што ви ги обезбедуваме преку оваа веб страна може да подлежат на посебни и поконкретни Услови за користење што мора да ги прифатите секој пат кога ќе пристапите до одредена содржина. Во случај на противречност помеѓу овие Услови за користење и посебните услови се применуваат специфичните услови кои ги надминуваат овие Услови за користење. Секој пат кога ќе пристапите до веб страната и нејзината содржина, ги прифаќате овие Услови за користење и посебните услови што важат за таа содржина.

   Веб страната не е советодавна веб страна ниту пак е средство за склучување на деловни односи од кој било вид помеѓу вас и нас. Пристапот до веб страната е дозволен привремено. Го задржуваме правото да ја измениме или да ја избришеме дадената содржина, без притоа да Ве известиме. Можеби повремено да го ограничиме пристапот до некои делови од веб страната или до целата веб страна.

   Не сме обврзани да ја даваме веб страната на располагање. Не сме одговорни за тоа, ако поради која било причина, веб страната не е достапна во целост или делумно.

  Користење на веб страната

   Вие потврдувате и експлицитно прифаќате дека употребата на веб страната е ваша лична одговорност. Вие сте одговорни за преземање на сите мерки на претпазливост што ви се потребни, за да имате пристап до веб страната. Исто така, вие сте одговорни да обезбедите дека сите лица кои ја посетуваат веб страната преку Вашата интернет врска, се запознаени со овие Услови за користење и какви било посебни услови и дека тие постапуваат соодветно со нив. Во исто време, со посета на веб страната, прифаќате дека не сте вклучени во какви било активности што ќе влијаат негативно на нашиот имиџ, на нашите интереси или права или на оние на нашите филијали или кои ќе ја оштетат, ќе ја направат бескорисна, ќе ја преоптоварат или ќе го нарушат користењето на веб страната од страна на други посетители. Ние спроведуваме разумни безбедносни мерки што се доволни за да го проверат присуството на вируси. Сепак, мора да бидете свесни дека постојните безбедносни мерки за компјутерски системи на интернет не се целосно доверливи и дека според тоа не можеме да гарантираме дека не постојат вируси или други елементи што го менуваат вашиот компјутерски систем (хардвер и софтвер) или пак, елементите вклучени во Вашите системи.

  Содржина

   Ние немаме обврска да ја потврдиме точноста на содржината и не ja гарантираме корисноста, точноста, комплетноста или релевантноста на содржината и тоа дали содржината е ажурирана. Ние експлицитно ја исклучуваме секоја одговорност за грешки, пропусти или испуштања во врска со содржината на веб страната. Исклучок од ова е ако делото е измама или погрешно претставување од наша страна, или ако небрежноста од наша страна е поврзана со смрт или телесна повреда. Содржината на оваа веб страна во никој случај не претставува обезбедување лични услуги или други видови на услуги. Eurofaces експлицитно ги исклучува сите видови на одговорност за одлуките донесени врз основа на содржината.

  Исклучување на понуди или барања

   Информациите презентирани на веб страната не претставуваат понуда или молба за купување, продажба на хартии од вредност, тргување или слични трансакции со такви хартии од вредност. Инвеститорите не смеат да се потпираат на овие информации кога ќе донесуваат одлуки за инвестиции.

  Права на интелектуална сопственост

   Сите содржини на оваа веб страна се или наша сопственост или се лиценцирани за употреба од наша страна. Сè што гледате или читате на веб страната (на пр. слики, фотографии, илустрации, текстови, видео клипови и други материјали) се заштитени со авторски права во целиот свет, преку право на дизајнирање, трговски марки или други закони за интелектуална сопственост. Мора да ги прифатите овие права во секое време, без оглед на тоа дали се однесуваат на нашата сопственост или сопственост на трети страни, во врска со веб страната и содржината. Вие не смеете да ја користите содржината на веб страната со какви било средства или процедури освен оние кои ќе Ви ги овозможи веб страната.Во никој случај овие Услови за користење или Вашата употреба на веб страната не Ви овозможуваат права на интелектуална сопственост на веб страната или содржината, освен за оние кои се наведени во овој документ или во еден од посебните услови. Според тоа, изрично Ви се забранети репродукции, трансформации, дистрибуција или јавна комуникација од кој било дел од веб страната, ставање на располагање, извлекување, повторно користење, проследување или користење на каков било друг начин. Користењето произлегува исклучиво од овие Услови за користење, специфичните услови, важечкиот закон или експлицитна согласност од носителот на авторските права.

  Линкови и врски

   На веб страната може да се прикажат врски до други веб страни што се водени од трети лица. Вклучувањето на ваквите врски до тие веб страни на трети страни не претставува наша согласност. Ние не прифаќаме никаква одговорност за веб страни до кои може да се дојде преку линк од оваа веб страна. Не сме ги провериле сите веб страни што се поврзани со веб страната и не сме одговорни за содржината или точноста на други веб страни или други страни поврзани со веб страната. Поврзувањето со линкови од други веб страни е на Ваш сопствен ризик. Секоја врска до веб страната на трети страни мора да биде претходнo одобренa од наша страна, во писмена форма.

  Лични податоци

   Собирањето и обработката на Вашите лични податоци подлежат на нашата Политика на приватност, која е вклучена во овие услови на употреба и е достапна овде: www.my-eurofaces.com/mk/zastita-na-licni-podatoci/

  Ограничување на одговорноста

   Во мерка дозволена со закон, ние не гарантираме и не се согласуваме дека веб страната и/или содржината е точна, комплетна, без грешки или безбедна или дека употребата на интернет страната и/или содржината не ги крши правата на трети страни. До степен колку што е дозволено со закон, ние не гарантираме и не се согласуваме дека функционалните аспекти на веб страната и/или содржината се бесплатни или дека серверите кои се ставени на располагање не содржат вируси или други штетни компоненти. Употребата на веб страната и/или содржината е на ваш ризик.

  Управување со законот и надлежност

   Овие Услови за користење и сите работи поврзани со оваа веб страна и нејзината содржина се предмет на германското право и се ексклузивна надлежност на соодветните судови на градот Фурт (90762 Fürth).

  Измена на Условите за користење

   Овие Услови за користење може да се менуваат од време на време. Употребата на оваа веб страна подлежи на важечките услови во соодветното време. Редовно проверувајте ги овие Услови за користење, за да се осигурате дека сте запознаени со нив.

  Контакт

   Прашања и коментари за овие Услови за користење се добредојдени и може да се испратат на: datenschutz@my-eurofaces.com